ข้อร้องเรียน การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

จดหมาย : เลขานุการบริษัท

บริษัท สหเครน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ชลบุรี)

305 หมู่3 ต.คลองตำหรุ

อ.เมือง ชลบุรี 20000

เว็บไซต์ : https://www.sahacrane.com/

โทรศัพท์ : 038-054-065 ถึง 69 แฟกซ์: 038-054-020

สำหรับพนักงานสามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้โดยตรงทาง E-mail ในระบบของบริษัทฯ

แบบฟอร์มสำหรับติดต่อเรา