บริษัทในเครือ สหเครน ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งท้ายปี 2012 ต้อนรับปี 2013 ด้วยการนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปเพื่อให้พนักงานได้มาใส่บาตร

ทำบุญในช่วงเช้า และได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในบริษัทให้ออกกำลังกาย เกิดความปรองดองกัน สมัครสมานสามัคคีกัน