บริษัท สหเครน เซอร์วิส จำกัด จัดโครงการ “สหเครน ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 1” สุ่มตรวจสารเสพติดภายในองค์กร เพื่อให้ปลอดจากสิ่งเสพติดทุกชนิดภายในบริษัท