อบรมความรู้ทักษะการดับเพลิงและขั้นตอนการอพยพหนีไฟ ประจำปี2563