THE WAY WE WORK

สหเครนให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตของพนักงานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่เกษียณหรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

บริษัทได้จัดเตรียมระบบการดูแลเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายสำหรับพนักงานทุกคน

ผลประโยชน์และสวัสดิการ

สหเครนให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตของพนักงานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่เกษียณหรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน / ชุด Safety / รองเท้า Safety / หมวก Safety
สิทธิประกันสังคม
สิทธิประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
ลากิจโดยได้รับค่าจ้าง 6 วัน / ปี
วันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่น้อยกว่า 13 วัน
วันหยุดพักผ่อนประจำปี
กิจกรรมนันทนาการ / สังสรรค์ภายในบริษัท

แนวทางการพัฒนาบุคลากร ของสหเครน

สหเครนเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของพนักงานอย่างสูงที่จะพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนต่อเนื่องได้ไม่สิ้นสุด บริษัทจัดเตรียมระบบดูแลความก้าวหน้าของพนักงาน (Career Development) ไว้สำหรับพนักงานทุกเพื่อให้พนักงานได้เติบโตในสายอาชีพที่ต้องการ และเหมาะสมกับตัวเองและเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานให้มาก ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คิดวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมงานหลากหลายรุ่น และประสบการณ์
01
ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
02
สามารถบริหารจัดการผู้คนได้อย่างรอบด้าน ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
03
บริหารงานทางด้านการทำธุรกิจ การให้บริการ การต่อรองเพื่อเป้าหมายที่หวังผลได้
04
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับตัวให้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย และให้เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง และทำให้พนักงานมีความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น
05
คำนึงถึงธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
06
รับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดความน่าเชื่อถือไว้ใจกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ถือหุ้น ประชาชน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
07

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง ที่คุณอาจจะสนใจ ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่และสาขา