บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่สามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เข้ากับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้แนวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานบนพื้นฐานของการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ ซึ่งความตั้งใจดังกล่าวนี้จะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงาน มุ่งสู่ความยั่งยืนทั้งในระดับบริษัทและในบริษัทย่อย

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่สามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต