Whistleblowing Policy

บริษัท สหเครน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SHC ”) และบริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “SHA”) ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มกับบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือให้ข้อมูลมายังบริษัทได้ เมื่อพบเห็น หรือทราบ หรือมีข้อสงสัย หรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่า บริษัทหรือพนักงานของบริษัทมีการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายระเบียบปฏิบัติอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

Whistleblowing Form

Thank you for your comments or questions. Please use the form below to contact us and we will get back to you as soon as possible.

Attach file (Maximum file: 4MB. The .doc, .docx and .pdf are allowed)