นายปราโมทย์ สนิทวาจา
นายปราโมทย์ สนิทวาจา
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหาร
นายสุรชัย สนธิรติ
นายสุรชัย สนธิรติ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองศาสตราจารย์พันตำรวจโท ดร.ธวิช สุดสาคร
รองศาสตราจารย์พันตำรวจโท ดร.ธวิช สุดสาคร
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย
 • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาวปราริณี สนิทวาจา
นางสาวปราริณี สนิทวาจา
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
นายสมควร สนิทวาจา
นายสมควร สนิทวาจา
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหาร