บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารห่วงโซ่ คุณค่า ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ ที่จะส่งผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

โดยห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการบริหารการใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ และห่วงโซ่คุณค่าจะมุ่งเน้นสร้าง คุณค่าของสินค้าและบริการให้สูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บริษัทฯ มีการกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง สถาบันการเงิน/เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมและภาครัฐ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องต่อห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจของบริษัทฯ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการ สานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มและตอบสนองต่อความคาดหวังตาม รายละเอียด ดังนี้

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการวิเคราะห์ถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เพื่อกำหนดการดำเนินการและช่องทางการติดต่อที่มีประสิทธิภาพ ในการตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างทันท่วงที ดังนี้

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

 • การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมไม่แบ่งแยก
 • ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
 • ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ
 • การพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้
 • การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
 • มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและสุขภาพที่ดี
 • สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัทฯ

การตอบสนองความคาดหวัง:

 • การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม และการเคารพสิทธิมนุษยชน
 • รับฟังความเห็นหรือข้อร้องเรียน
 • เพิ่มช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
 • โครงการและสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงานที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
 • การพัฒนาพนักงานเพื่อเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง
 • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถตามแผนอบรมประจำปี

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

 • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 • ผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดหลัก ธรรมาภิบาล บริหารอย่างเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้
 • มีระบบบริหารความเสี่ยง
 • ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม
 • การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และทันเวลา

การตอบสนองความคาดหวัง:

 • การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
 • เผยแพร่ผลการดำเนินงานรายไตรมาสภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
 • ชี้แจงผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และการตอบข้อซักถามผ่านช่องทางโทรศัพท์ อีเมล Website และรายงานประจำปี
 • จ่ายเงินปันผลที่เหมาะสม

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

 • ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย
 • ให้ข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องครบถ้วน
 • ราคาของสินค้าและบริการมีความเหมาะสม
 • มีสินค้าที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นทางเลือก
 • การรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า
 • มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน และจัดการกับข้อร้องเรียน

การตอบสนองความคาดหวัง:

 • บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (CRM.)
 • สื่อสารข้อมูลสินค้า กิจกรรม และสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ
 • การจัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพบริการ และความปลอดภัยของสินค้า
 • การจัดการกับข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 • มีการรักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม
 • แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันพัฒนา และเพิ่มคุณค่าสินค้า
 • ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย
 • ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลง
 • สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน

การตอบสนองความคาดหวัง:

 • นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีกระบวนการคัดเลือกและประเมินคู่ค้าที่โปร่งใสและเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้
 • มีการประชุมร่วมกัน
 • การร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
 • การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 • การมีช่องทางการรับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน
 • พัฒนาคู่ค้าให้มีแนวปฏิบัติที่ดี ได้แก่ จริยธรรมทางธุรกิจของคู่ค้า และนโยบายการต่อต้านการทุจริต

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

 • ดำเนินธุรกิจและแข่งขันด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดีและสุจริต

การตอบสนองความคาดหวัง:

 • ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบการแข่งขันที่เป็นธรรมร่วมกัน
 • ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

 • การชำระหนี้ตามเงื่อนไขและตามระยะเวลาที่กำหนดตามตกลงกันอย่างเคร่งครัด
 • ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

การตอบสนองความคาดหวัง:

 • บริหารผลประกอบการของบริษัทฯ ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
 • ดำเนินการตามแผนการลงทุน
 • รายงานประจำปี
 • การรับฟังข้อเสนอแนะข้อร้องเรียน และแจ้งปัญหา
 • ให้ทราบเป็นการล่วงหน้า

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

 • มีความรับผิดชอบต่อสังคม / ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 • ไม่ละเมิดสิทธิบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
 • ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคมใกล้เคียง

การตอบสนองความคาดหวัง:

 • การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ
 • การมีช่องทางการรับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน
 • พัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตการอนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อม
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ลดผลกระทบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมการเกิดมลพิษ ขยะ ของเสีย การใช้น้ำ และพลังงานอย่างคุ้มค่า
 • ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น
 • แบ่งปันและให้ความรู้พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับสถาบัน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ
 • ใช้วัสดุธรรมชาติแทนเพื่อการอนุรักษ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ให้ความร่วมมือกับภาคการศึกษา / สถาบันการศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา รับนักศึกษาฝึกงาน / ทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

 • ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
 • ร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาโครงการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์

การตอบสนองความคาดหวัง:

 • รายงานผลการดำเนินธุรกิจ และให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กำหนด
 • ให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านภาษี
 • สนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ