รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย
 • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รองศาสตราจารย์พันตำรวจโท ดร.ธวิช สุดสาคร
รองศาสตราจารย์พันตำรวจโท ดร.ธวิช สุดสาคร
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรพล สินธุนาวา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรพล สินธุนาวา
 • ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายสมควร สนิทวาจา
นายสมควร สนิทวาจา
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหาร
นายสุภาชัย สิงห์ลอ
นายสุภาชัย สิงห์ลอ
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการบริหาร