บริษัทฯ ดำเนินกิจการโดยมีวัฒนธรรมขององค์กรที่มุ่งมั่น ส่งเสริม การใช้ทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการรณรงค์ประหยัดพลังงาน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงด้านการเงินที่อาจเกิดขึ้นจาก การละเมิดข้อกำหนด ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อธุรกิจด้านการควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น มลพิษ ของเสีย หรือระดับการใช้ทรัพยากร เป็นต้น 

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการจัดการพลังงานเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการให้มีแนวทางในการจัดการและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้มี ประสิทธิภาพและยั่งยืน บริษัทฯ ดำเนินโครงการผ่านกิจกรรมมาตรการความปลอดภัย และการป้องกันการเกิดเหตุ (แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน), ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001, ระบบบริหารคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และคาร์บอนฟุตปรินท์ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นการเกิดพัฒนาสังคม ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรม สาธารณประโยชน์แก่ชุมชมผู้ด้อยโอกาส มุ่งสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่าง ต่อเนื่องและจริงจัง