ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น
ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น
 • ประธานกรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
นายสุรชัย สนธิรติ
นายสุรชัย สนธิรติ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรพล สินธุนาวา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรพล สินธุนาวา
 • ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย
 • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รองศาสตราจารย์พันตำรวจโท ดร.ธวิช สุดสาคร
รองศาสตราจารย์พันตำรวจโท ดร.ธวิช สุดสาคร
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายปราโมทย์ สนิทวาจา
นายปราโมทย์ สนิทวาจา
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหาร
นางหัชกช สนิทวาจา
นางหัชกช สนิทวาจา
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
นางสาวปราริณี สนิทวาจา
นางสาวปราริณี สนิทวาจา
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
นายสมควร สนิทวาจา
นายสมควร สนิทวาจา
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหาร
นายสุภาชัย สิงห์ลอ
นายสุภาชัย สิงห์ลอ
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการบริหาร
นายวรภัทร เศรษฐสมภพ
นายวรภัทร เศรษฐสมภพ
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ