บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัทฯ

ทั้งในระดับองค์กรด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตระหนักและให้ความสำคัญ และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน และสังคม

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวบริหารจัดการ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุมพนักงาน และผู้มีส่วน ได้เสียขององค์กร ตลอดทั้ง มีการปฏิบัติต่อพนักงาน หรือแรงงานที่ สอดคล้องกับนโยบายอย่างเป็นธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ 

เช่น การจ้างงาน ผู้พิการ การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรอง เกี่ยวกับสวัสดิการและข้อตกลงที่ส่งผลกระทบ ต่อพนักงาน (คณะกรรมการสวัสดิการ) มีกระบวนการเลิกจ้างที่เป็นธรรม การไม่จ้างแรงงานเด็ก การจ่ายค่าตอบแทนและ สวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน จัดให้มีประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับพนักงาน การตรวจ สุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีคนในครอบครัว เสียชีวิต และกรณี ภัยพิบัติต่างๆ กิจกรรมวันเกิด เป็นต้น 

Performance 2022
ประกันภัยกลุ่ม (อุบัติเหตุ)
  • บริษัทฯ ดำเนินการให้พนักงานเมื่ออายุผ่านทดลองงาน 119 วัน
  • เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สำหรับพนักงานเมื่ออายุงานผ่านทดลองงาน 119 วัน
  • สมทบ 3-15% / เดือน และบริษัทจะสมทบอีก 2% รวม 5% (เมื่ออายุงานครบ 3ปี)

การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

นโยบายและแนวบริหารจัดการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงต่อการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อว่าความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจิตสำนึกของบุคลากร คือ กุญแจนำไปสู่การพัฒนาทุกๆ ด้านและความสำเร็จ ของบริษัทฯ จะเกิดขึ้นได้จากการที่บริษัทฯ มีพนักงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ พึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ละเลยที่จะจัดสรรและ มอบสิ่งที่ดีให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นการตอบแทนในความร่วมมือและความทุ่มเทของพนักงาน สนับสนุนให้พนักงานได้รับการศึกษา ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งในด้านการทำงาน และทางด้านสังคม โดยนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรบริษัทฯจะพิจารณาจากปัจจัยหลัก ได้แก่ ความต้องการทางธุรกิจ, เงื่อนไข ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆและความจำเป็นในการฝึกอบรม โดยคำนึงถึงความสามารถที่บุคลากรต้องมีและต้องใช้เพื่อปฏิบัติงาน 

Performance 2022
โครงการสร้างอาชีพขับเครนมืออาชีพ ให้กับผู้ว่างงาน

การจูงใจและการรักษาพนักงาน

นโยบายและแนวบริหารจัดการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ยิ่งของบริษัทฯ จึงเป็น นโยบายของบริษัทฯ ที่จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาสความก้าวหน้าในงาน ผลตอบแทน ที่เหมาะสม การแต่งตั้งโยกย้าย เป็นต้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาพนักงานทุกคนด้วยเกณฑ์การประเมิน ที่ชัดเจน อ้างอิง ตามผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ กำหนดระดับค่าตอบแทน และเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดโครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานรวมถึงการจัดทำ โครงการพัฒนาความพึงพอใจ และปรับปรุงการดูแลพนักงาน ตลอดจนสื่อสารผลการประเมินให้พนักงาน รับทราบ เปิดเผยสถิติการลาออกของพนักงาน เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนา และยกระดับการดูแล พนักงานอย่างต่อเนื่อง

Performance 2022
อัตราการพ้นสภาพพนักงาน

ลาออกและปลดออก

ร้อยละ

ความพึงพอใจของพนักงาน

ร้อยละ

สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสุขภาวะ และความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี พนักงาน มีสภาพการทำงานที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรการป้องกัน ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีผลต่อระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ องค์กรโดยผ่านกิจกรรมทางด้านความปลอดภัย เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) จัดให้มี การตรวจ ATK ทุกๆ สัปดาห์เพื่อคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การตรวจ สุขภาพประจำปี ตามปัจจัยเสี่ยงของโรค กิจกรรม Morning Talk เป็นต้น

Performance 2022
อบรมความรู้และทักษะดับเพลิงและขั้นตอนการอพยพหนีไฟ
มาตรการควบคุมป้องกัน โควิด-19

การมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นการเกิด พัฒนาสังคม ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ ชุมชมผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น การดำเนินโครงการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน หรือแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรผ่านกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ โครงการ ATK ให้น้องเพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองช่วงเปิดเทอมให้กับน้องๆ นักเรียน กิจกรรมปันน้ำใจ เพื่อช่วยสนับสนุน น้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเป็นด่านหน้าฉีดวัคซีนให้กับ ประชาชนที่สถานีกลางบางซื่อ โครงการขยะ ในมือคุณคือบุญอันยิ่งใหญ่เพื่อจัดสรรค์ เงินทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในพื้นที่ชุมชน กิจกรรมบริจาคหน้ากาก อนามัยให้แก่โรงพยาบาลชลบุรีร่วมกับบริษัทคู่ค้า (ศรีสวัสดิ์) การบริจาคถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นต้น 

Performance 2022
ร่วมบริจาคน้ำดื่มสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (ใช้เป็นสถานที่ ฉีดวัคซีน)
โครงการ ขยะในมือคุณ คือบุญอัน ยิ่งใหญ่ ร่วมกับเทศบาลคลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
ร่วมบริจาคน้ำดื่ม-อาหารแห้ง ช่วยเหลือน้ำท่วม จังหวัดชัยภูมิ-โคราช

Anti Corruption

บริษัทฯ มีนโยบายในการห้ามบุคลากรทุกคนกระทำการที่เป็นการคอร์รัปชั่นหรือเข้าไป มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการคอร์รัปชั่น ไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อม มีนโยบายให้มีการ กำหนดมาตรการควบคุมเชิงป้องกันที่เพียงพอและเหมาะสมให้มีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการกำกับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นอย่างเป็นระบบและให้มี การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้บุคลากรทุกคนทราบและถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด 

Performance 2022
ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตจากพนักงานและ บุคคลภายนอก

กรณี